mgr inż. architekt Jadwiga Jamiołkowska

2023-03-07

Z żalem i smutkiem żegnamy

mgr inż. architekt Jadwigę Jamiołkowską

zmarłą 2 marca 2023 r. w wieku 87 lat.

Była skarbnicą wiedzy o architekturze, wyróżniała ją troska o rewaloryzację przestrzeni
zurbanizowanych, odbudowę obiektów i zespołów zabytkowych,
troska o środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Jako główny projektant tworzyła kompleksowy program rewaloryzacji i zagospodarowania
Starego Miasta w Lublinie, kwartałów staromiejskich, kamienic i wnętrz urbanistycznych.
Kierowała pracą administracji architektonicznych województwa lubelskiego i Lublina.
Uczestniczyła w wielu gremiach opiniotwórczych – w strukturach urzędowych, zawodowych
i społecznych. Czynnie uczestniczyła w konferencjach, dyskusjach, dokumentowaniu
znaczących realizacji architektonicznych i założeń urbanistycznych.
Efekty swojej pracy projektowej pozostawiła w zrealizowanych budynkach mieszkalnych,

użyteczności publicznej, sakralnych oraz obiektach zabytkowych.
Zaprojektowała uniwersyteckie budynki dydaktyczne w Lublinie.

Tworzyła plany zagospodarowania przestrzennego miast, m. in. Kazimierza n/Wisłą i wielu

gmin.

Harmonię przestrzeni uważała za jedną z najważniejszych cech działań studialnych,

projektowych i realizacyjnych.

Wniosła znaczący wkład w kulturę przestrzeni i środowiska człowieka.
Córkom – Annie i Magdalenie, Rodzinie i Przyjaciołom
składamy wyrazy współczucia i duchowego wsparcia,

koleżanki i koledzy

z Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
i Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Lublin